Cài Sublime Text để code Python

Cài đặt để run Python

Mở SublimeText chọn từ menu:

Tools -> Build System -> New Build System...

Gõ đoạn code sau:

{
    "cmd": ["c:/Python/python.exe", "-u", "$file"],
    "file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)",
    "selector": "source.python",
    "env": {"PYTHONIOENCODING": "utf-8"}, 
}

Lưu ý:

  • Đường dẫn đến file python.exe phải chính xác theo máy cụ thể (lúc cài đặt Python)

  • Dòng env": {"PYTHONIOENCODING": "utf-8"} là để giúp Sublime Text có thể run Python với Unicode.

Bước tiếp theo là lưu file với tên tùy chọn theo cấu trúc: <Tên tùy chọn>.sublime-build

Ví dụ: Python 3x.sublime-build

Lúc này ta sẽ thấy trong list các trình biên dịch được liệt kê sẽ có thêm Python 3x. Check chọn để build code Python.

Last updated