Bài tập chương 1

Bài tập 1

Bạn hãy viết chương trình tạo ra biến a = 438, b = 636 và thực hiện hiển thị ra màn hình tổng, hiệu, tích thương của a và b giống như sau:

a + b = {P1} a - b = {P2} a * b = {P3} a / b = {P4}

Trong đó: {P1} là tổng của a và b. {P2} là hiệu của a và b. {P3} là tích của a và b. {P4} là thương của a và b.

Bài tập 2

Cho trước biến length = 7.8 và biến width = 3.5, đây là 2 biến chỉ chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Bạn hãy viết chương trình hiển thị ra màn hình diện tích và chu vi của hình chữ nhật giống như sau:

Diện tích: {P1} Chu vi: {P2}

Với {P1} và {P2} lần lượt là diện tích và chu vi của hình chữ nhật.

Bài tập 3

Viết chương trình tính diện tích hình tam giác có chiều cao h và độ dài cạnh đáy a được nhập từ bàn phím (chiều cao và độ dài cạnh đáy của hình tam giác này là một số nguyên). Sau đó, in ra màn hình "Diện tích tam giác = {P}" với {P} là diện tích của hình tam giác.

Ví dụ nếu bạn nhập a = 10, h = 12 thì màn hình sẽ hiển thị ra:

Diện tích tam giác = 60

Bài tập 4

Viết chương trình Python sử dụng các toán tử gán để thao tác với hai số tự nhiên a và Total được nhập từ bàn phím. Sau đó, in ra màn hình các giá trị của Total trên từng dòng như sau:

b += a sẽ cho giá trị của b là: {A} b -= a sẽ cho giá trị của b là: {B} b *= a sẽ cho giá trị của b là: {C} b /= a sẽ cho giá trị của b là: {D} b **= a sẽ cho giá trị của b là: {E} b //= a sẽ cho giá trị của b là: {F} b %= a sẽ cho giá trị của b là: {G}

Với A, B, C, D, E, F, G, H là các giá trị của Total sau khi sử dụng các toán tử tương ứng .

Bài tập 5

Cho 4 số nguyên x, y, z và t được nhập từ file input.txt (mỗi số cách nhau bởi một khoảng trắng). Bạn hãy viết chương trình để kiểm tra 4 giá trị này có thoả mãn điều kiện x > y và z < t hay không. Ghi vào file out.txt "Result evaluation is True" nếu 4 số thoả mãn điều kiện; "Kết quả là False" không thỏa mãn điều kiện.

Ví dụ nếu file input.txt có nội dung là 5 6 8 3 thì nội dung file out.txt là: Kết quả là False

nếu file input.txt có nội dung là 10 3 7 13 thì nội dung file out.txt là: Kết quả là True

Last updated