Chương I. SƠ LƯỢC

Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu các vẫn đề rất cơ bản của Python nhưng chưa đi vào chi tiết. Nhiều vẫn đề sẽ được trình bày kỹ hơn, sâu hơn ở những chương sau.

Last updated