Ghi chép - ghi chú

Ghi chép trong quá trình biên soạn tài liệu

Chuyển đổi và in hệ cơ số decimal, binary, oct, hex

n = 1986
print (f"decimal: {n:d}")
print(f"oct:\t {n:o}")
print(f"hex:\t {n:x}")
print(f"binary:\t {n:b}")

Output:

decimal: 1986
oct:   3702
hex:   7c2
binary: 11111000010

Tách dữ liệu từ một dòng nhập

# a = input()
a = 'Hello! Nice to see you!'
x, *y = a.split()
# Hello!
print(x)
# ['Nice', 'to', 'see', 'you!'] 
print(y)
a = 'Learn Python'
x, y = a.split()
# Learn
print(x)
# Python 
print(y)

Chèn ký tự vào xâu bằng rjust(), ljust() và center()

Canh lề ký tự khi in

# rjust(), ljust() và center() chèn thêm vào xâu n-len(s) ký tự
s = "banana"
xr = s.rjust(20, "-")
xl = s.ljust(20, '-')
xc = s.center(20,'-')
# Output: --------------banana
print(xr)
# Output: banana--------------
print(xl)
# Output: -------banana-------
print(xc)

Bung nén tham số tuple, dict

# Function argument unpacking

def myfunc(x, y, z):
  print(x, y, z)

a = (12, 40, 99)
b = {'x': 31, 'z': 'MA', 'y': 88}

myfunc(*a)
myfunc(**b)

Lấy chỉ số list (list index)

lst = [1,2,3]
print(lst.index(3))
# out: 2

Đảo ngược list, string

s = 'abcd'
ms = list(s)
ss = s[::-1]
mss = ms[::-1]

print(ss)    # dcba
print(ms)    # ['a', 'b', 'c', 'd']
print(mss)    # ['d', 'c', 'b', 'a']

Cắt xâu string, list (slide)

s = '123456789'
ss = list(s)

print(s[:2])
print(s[-2:])
print(s[1:-2])

print(ss[:2])
print(ss[-2:])
print(ss[1:-2])

Remove phần tử trùng lặp trong list

Đơn giản chỉ bằng cách ép kiểu set và trả lại list

a = [1,1,2,3,4,5,4,5,4]
a = list(set(a))
print(a)

# Output: [1, 2, 3, 4, 5]

Ép kiểu phần tử list

Chuyển các phần tử của list từ str sang int và ngược lại. Xem thêm bài map()

a = ['1','2','3','4','5']
b = ['1','2','3','4','5']
a = list(map(int,a))      # cách 1
b = [int(i) for i in b]    # Cách 2
print(a, b) 

# Output: [1, 2, 3, 4, 5] [1, 2, 3, 4, 5]

Phân biệt list, tuple, set, dict

Khác biệt giữa List, Dict, Tuple, Set trong Python

Tên

Đặc trưng

Sửa phần tử

Sắp xếp

Đặt trong dấu

Khởi tạo

List

Chứa bất kì kiểu dữ liệu nào

x

x

[]

list()

Tuple

Giá trị không thể thay đổi

x

()

tuple()

Set

Giá trị là duy nhất

x

{}

set()

Dict

Key: Value

x

{}

dict()

Colab Notebook

Last updated