Links

Bài 5. Toán tử và lệnh gán

1. Toán tử số học

Operator
Meaning
Example
+
Cộng
x + y+ 2
-
Trừ
x - y- 2
*
Nhân
x * y
/
Chia
x / y
%
Lấy phần dư của phép chia (mod)
x % y
//
Lấy phần nguyên của phép chia (div)
x // y
**
Lỹ thừa
x**y (xy)
Ví dụ:
x = 19
print('x =',x)
y = 4
print('y =',y)
print('x + y =',x+y)
print('x - y =',x-y)
print('x * y =',x*y)
print('x / y =',x/y)
print('x // y =',x//y)
print('x % y =',x%y)
print('x ** y =',x**y)
Output:
x = 19 y = 4 x + y = 23 x - y = 15 x * y = 76 x / y = 4.75 x // y = 4 x % y = 3 x ** y = 130321

2. Toán tử so sánh

Operator
Meaning
Example
>
Lớn hơn
x > y
<
Nhỏ hơn
x < y
==
Bằng
x == y
!=
Khác
x != y
>=
Lớn hơn hoặc bằng
x >= y
<=
Nhỏ hơn hoặc bằng
x <= y
Ví dụ:
x = 10
y = 12
print('x > y is',x>y)
print('x < y is',x<y)
print('x == y is',x==y)
print('x != y is',x!=y)
print('x >= y is',x>=y)
print('x <= y is',x<=y)
Output:
x > y is False x < y is True x == y is False x != y is True x >= y is False x <= y is True

3. Toán tử logic

Operator
Meaning
Example
and
Và: True khi cả hai đều True
x and y
or
Hoặc: True nếu một trong hai là True
x or y
not
Không: True khi False
not x
Ví dụ:
x = True
y = False
print('x and y is',x and y)
print('x or y is',x or y)
print('not x is',not x)
Output:
x and y is False x or y is True not x is False

4. Toán tử bitwise

Toán tử bitwise dùng để làm việc với các toán hạng nhị phân.
Ví dụ, với x = 10 (0000 1010) và y = 4 (0000 0100)
Operator
Meaning
Example
&
Bitwise AND
x & y
|
Bitwise OR
x | y
~
Bitwise NOT
~x
^
Bitwise XOR
x ^ y
>>
Bitwise dịch phải
x >> 2 (dịch phải 2 bít)
<<
Bitwise dịch trái (chuyển trái
x << 2 (dịch trái 2 bít)
x = 10
print('x =',x)
y = 4
print('x',y)
print('x & y =',x&y)
print('x | y =',x|y)
print('~x =',~x)
print('x ^ y =',x^y)
print('x >> 2 =',x>>2)
print('x << 2 =',x<<2)
input()
Output:
x = 10 x 4 x & y = 0 x | y = 14 ~x = -11 x ^ y = 14 x >> 2 = 2 x << 2 = 40

5. Toán tử gán

Operator
Example
Equivalent to
=
x = 5
x = 5
+=
x += 5
x = x + 5
-=
x -= 5
x = x - 5
*=
x *= 5
x = x * 5
/=
x /= 5
x = x / 5
%=
x %= 5
x = x % 5
//=
x //= 5
x = x // 5
**=
x **= 5
x = x ** 5
&=
x &= 5
x = x & 5
|=
x |= 5
x = x | 5
^=
x ^= 5
x = x ^ 5
>>=
x >>= 5
x = x >> 5
<<=
x <<= 5
x = x << 5