Bài 20. Package

Package là thư mục chứa các module và các tệp dữ liệu khác. Thư mục được gọi là Package trong Python phải chứa tệp có tên __init__.py . Tệp này có thể là một tệp trống hoặc ta có thể đặt mã khởi tạo cho package đó.

Thư mục có thể chứa các thư mục con và tệp; tương tự như vậy, một Package có thể có các package con và các module.

Sử dụng Package

Ta có thể nhập các module từ các package bằng toán tử dấu chấm (.).

Ví dụ: nếu chúng ta muốn nhập module start sau đó gọi hàm select_difficulty() trong ví dụ trên, nó có thể được thực hiện như sau:

import Game.Level.start
Game.Level.start.select_difficulty(2)

Cách khác, ta có thể viết lệnh gọi hàm ngắn hơn với phương thức import khác như sau:

from Game.Level import start
start.select_difficulty(2)

Hoặc

from Game.Level.start import select_difficulty
select_difficulty(2)

Last updated