Bài 12. Cấu trúc lặp với while

1. Vòng lặp while

Cú pháp

while <điều kiện>:
  <câu/khối lệnh thực thi khi còn thỏa điều kiện>

Ví dụ:

n = float(input("Nhập n: "))
sum = 0
i = 1
while i <= n:
  sum += i
  i +=1  # tăng biến đếm
print("Tổng: ", sum)
input()

Output: Bạn tự code để xem output nhé!

2. Vòng lặp while - else

Ví dụ:

counter = 0
while counter < 3:
  print("Trong vòng lặp while")
  counter = counter + 1
else:
  print("Trong else, xảy ra khi điều kiện while không còn thỏa.")

Output:

Trong vòng lặp while Trong vòng lặp while Trong vòng lặp while Trong else, xảy ra khi điều kiện while không còn thỏa.

Last updated