Bài 4. Nhập, xuất dữ liệu

1. In dữ liệu ra màn hình

Để in dữ liệu ra màn hình ta sử dụng câu lện print(). Ví dụ

print('In dòng này ra màn hình ')
a = 5
print('Giá trị được gán cho a là', a)
input()

2. Nhập dữ liệu từ bàn phím

Để nhận một giá trị được nhập từ bàn phím ta sử dụng lệnh input(). Ví dụ: Viết chương trình tính tổng 2 số nguyên được nhập từ bàn phím.

num1 = int(input())
num2 = int(input())
sum = num1 + num2
print(sum)
input()

Ghi chú: mặc định, nếu không khai báo kiểu dữ liệu nhập vào thì Python sẽ nhận giá trị nhập từ bàn phím ở dạng xâu (string). Vì vậy dể nhập số ta phải khai báo kiểu dữ liệu trước khi nhập như câu lệnh số 1 và câu lệnh số 2 ở chương trình trên.

3. Định dạng dữ liệu và thông báo

Hiện thông báo khi nhập và in:

num1 = input('Nhập số thứ nhất: ')
num2 = input('Nhập số thứ hai: ')
sum = int(num1) + int(num2)
print('Tổng của hai số vừa nhập là:', sum)
print('Tổng của {0}{1}{2}'.format(num1, num2, sum))
print('Tổng của {1}{0}{2}'.format(num1, num2, sum))
input()

Hãy xem sự khác nhau giữa 3 lệnh print() trên đây khi chạy chương trình. Câu lệnh print thứ 2 và 3 có sử dụng định dạng dữ liệu để lồng vào thông báo.

Kết quả chạy chương trình:

Nhập số thứ nhất: 5 Nhập số thứ hai: 9 Tổng của hai số vừa nhập là: 14.0 Tổng của 5 và 9 là 14.0 Tổng của 9 và 5 là 14.0

Last updated