Bài 28. Quản lý file và folder
Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu về quản lý tệp và thư mục bằng Python, cách tạo một thư mục, đổi tên, liệt kê tất cả các thư mục và làm việc với thư mục.
Python có module os cung cấp cho chúng ta nhiều phương pháp hữu ích để làm việc với folder và file.

Làm việc với module os

Xác định thư mục hiện tại

1
import os
2
3
a = os.getcwd()
4
b = os.getcwdb()
5
print(a) # in ra đường dẫn đến thư mục hiện tại (kiểu str)
6
print(type(a)) # <class 'str'>
7
8
print(b) # in ra đường dẫn đến thư mục hiện tại (kiểu bytes)
9
print(type(b)) # <class 'bytes'>
Copied!

Mở thư mục khác (chuyển thư mục làm việc)

1
import os
2
os.chdir('C:\\Python') # ví dụ chuyển sang thư mục Python trong ổ C
Copied!

Xem nội dung thư mục

Để xem trong thư mục có chứa gì ta dùng hàm listdir(). Hàm trả về một list là tên các file và thư mục con có trong thư mục đang làm việc.
1
import os
2
3
noidung = os.listdir()
4
print(noidung) # list liệt kê tên file và subfolder
Copied!

Tạo thư mục mới

1
import os
2
os.mkdir('thumucmoi')
Copied!

Xóa thư mục hoặc file

Sử dụng phương thức remove() để xóa file và rmdir() để xóa folder (chỉ xóa được folder trống).
1
import os
2
os.remove('filename.txt') # xóa file có tên: filename.txt
3
os.rmdir('foldername') # xóa folder có tên: foldername
4
print(os.listdir())
Copied!
Để xóa một thư mục không trống, ta có thể sử dụng phương thức rmtree() thuộc module shutil
1
import shutil
2
3
shutil.rmtree('fodername')
4
print(os.listdir())
Copied!