Công thức với dãy số

// Some code
# Tỏng các số tự nhiên từ 1 đến n
s = int(n*(n+1)/2)

# Tổng các số tự nhiên lẻ từ 1 đến n
s_le = int(n/2 + 0.5)**2 

# Tổng các số tự nhiên chẵn
s_chan = int((n/2)**2 + n/2 )

#Tổng bình phương của n số tự nhiên liên tiếp
s_binhphuong = int((n*(n+1)*(2*n - 1))/6 )

# Tổng lập phương dãy n số tự nhiên
s_lapphuong = int((n*2 + n)/2)**2

Last updated